eRejestracja

                         

Szanowni Pacjenci!

Od dnia 4 maja wznawiamy pracę Zakładu.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 18 337 81 02 celem uzgodnienia terminu rozpoczęcia Państwa zabiegów.

Ze względu bezpieczeństwa Państwa i Naszego wg. obecnie obowiązujących przepisów higienicznych będziemy ustalać od nowa

godziny i daty

rozpoczęcia Państwa rehabilitacji.

         Kontakt email: erejestracjarehmed@o2.pl

 

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

podstawa prawna:art. 20 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

 

Regulamin serwisu e-Rejestracja

 

I. Informacje podstawowe

1. Administratorem serwisu jest N.Z.R.L."REH-MED"s.c.

2. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba odwiedzająca stronę e-Rejestracja i korzystająca jej

usług.

3. Korzystanie z serwisu nie może naruszać niniejszego regulaminu oraz powszechnie

obowiązujących przepisów prawa.

4. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania serwisu oraz blokować lub usuwać

użytkowników niestosujących się do regulaminu e-Rejestracji.

5. Korzystanie z serwisu e-Rejestracji jest całkowicie bezpłatne.

II. Przetwarzanie informacji

1. Korzystanie z usług e-Rejestracji jest uzależnione od konieczności zalogowania. Użytkownicy

zobowiązani są do zabezpieczenia danych wymagających do logowania w serwisie, takich jak:

login i hasło, przed wglądem osób trzecich.

2. Adresy e-mailowe pozyskane w procesie rejestracji użytkowników nie są przekazywane

innym podmiotom.

3. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu, zmiany lub usunięcia swoich informacji w

dowolnym czasie.

4. Administrator zwolniony jest od odpowiedzialności za ujawnienie hasła przez Użytkownika

dla niepowołanej osoby bez wiedzy Administratora.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez N.Z.R.L."REH-MED"s.c.

na potrzeby serwisu e-Rejestracji oraz udzielenia świadczeń medycznych

zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr.

101. Poz. 926 z poź. Zm.)

III. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Administrator serwisu dołożył wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą

jakość.

2. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu

serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też

pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością

konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

IV. Wymagania techniczne

1. Aby strona działała prawidłowo na komputerze użytkownika, musi być zainstalowana

dowolna przeglądarka internetowa.

2. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym

zakresie.

V. Pozostałe uwagi

1. Zastrzega się przerwy techniczne w działaniu Serwisu. Ich częstotliwość oraz czas trwania

uzależniony jest od potrzeb technicznych.

2. Zastrzega się również prawo do zaprzestania prowadzenia Serwisu i związanych z nim usług

w każdym czasie bez powiadomienia.

3. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu

obowiązują od chwili ich publikacji w Serwisie.